هزينه پروتز سينه چقدر هست؟

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ابوریحان

جراحي پروتز سينه يكي از عمل هاي زيبه همراهيي مي به همراهشد كه در هر سني از آن هستقبه همراهل مي شود و زنان بسياري خوهستار انجام اين جراحي هستند تا به همراه انجام اين جراحي فرم زيبه همراهيي را در سينه هاي خود ايجاد نمايد، جراحي پروتز سينه به همراهيد توسط يك جراح پلهستيك به همراهتجربه صورت گيرد. هزينه جراحي پروتز سينه يكي از مسائلي مي به همراهشد كه افرادي كه خواهان انجام اين جراحي هستند اطلاعات دقيق در رابطه به همراه آن ندارند در اين مقاله در رابطه به همراه هزينه اين جراحي و انواع پروتز سينه توضيحاتي داده مي شود تاافرادي كه مي خواهند به همراه اين جراحي فرم زيبه همراه و برجسته اي در سنيه هاي خود ايجاد نمايند اطلاعات لازم را دريافت نمايند و به همراه آگاهي كافي تصميم به انجام اين جراحي بگيرند.

در جراحي پروتز سينه به همراه جايگذاري ايمپلنت هايي از جنس خاص يا پروتز هاي سليكوني يا ساليني افزايش سايز سينه و فرم دهي صورت مي گيرد. اين جراحي به همراهيد حتما توسط يك فوق تخصص جراحي پلهستيك صورت گيرد، زيرا جراحي پروتز سينه يك جراحي حساس مي به همراهشد و به همراه دقت به همراهلايي به همراهيد پروتز در جاي مناسب جايگذاري شود.

در هزينه جراحي پروتز سينه عوامل بسياري مانند تخصص جراح، جنس و كيفيت پروتز مورد هستفاده و نوع پروتز مورد هستفاده تاثير مي گذارد. همچنين هزينه كلينيك و تكنسين بي هوشي در هزينه جراحي پروتز سينه مي تواند تاثير گذار به همراهشد، دكتر شهريار حدادي فوق تخصص جراحي پلهستيك از بهترين برند پروتز و كيفيت به همراهلا هستفاده مي نمايند و به همراه انجام اين جراحي فرم و برجستگي زيبه همراهي را در به همراهفت سينه ايجاد مي نمايد. دكتر شهريار حدادي تجربه به همراهلايي را در جراحي پروتز سينه دارند در قسمت تلگرام و انستاگرام مي توانيد نمونه كارهاي جراحي پروتز ايشان را مشاهده نماييد.

انواع پروتز سينه

در جراحي پروتز سينه از دو نوع پروتز سيليكوني و ساليني كه به همراه آب و نمك هستريل شده پر شده هست هستفاده مي شود، اما امروزه ديگر از پروتز هايي ساليني هستفاده نمي شود و پروتز هاي سليكوني بيشتر مورد هستفاده قرار مي گيرد، پروتز سيلكوني در دو نوع گرد و قطرع اشكي هست كه به همراه هستفاده از پروتز هاي قطره اشكي به همراه ظاهر طبيعي سينه ها برجسته مي شوند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم